O mestskej polícii

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Činnosť mestskej polície riadi náčelník. Toho na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo taktiež určuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

  • zabezpečovať verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia,
  • spolupôsobiť s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
  • dbať o ochranu životného prostredia v obci,
  • dbať o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  • vykonávať všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  • ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami a všeobecnou úpravou cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel, objasňovať priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
  • oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh, a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Mestská polícia zasahuje na základe vlastného zistenia alebo oznámenia od občana. Z tohto dôvodu bola zriadená linka s telefónnym číslom 032/ 655 22 33, resp. 0903 645 803. Na tieto tel. č. je možnosť 24 hodín denne nahlásiť akékoľvek porušovanie právnych predpisov.

Príslušníkom obecnej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.

Príslušník obecnej polície skladá sľub tohto znenia:

"Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy."