Z histórie

Polícia je spojená s počiatkami štátnej organizácie ľudskej spoločnosti. Slovo "polícia" pochádza z latinizovanej podoby gréckeho slova "politia" a chápal sa ním spôsob, akým sa zabezpečovala verejná moc. Podľa Leparovho slovníka znamená aj poriadok na určitom úseku, ale aj obecná správa, obecná činnosť, slobodná obec, obecné zriadenie.

V minulosti bola v Trenčianskych Tepliciach zriadená inšpekcia verejného poriadku, ktorá sa skladala z 3 členov a starala sa o verejný poriadok v meste.

Po nastolení demokratických zmien po roku 1989 sa na Slovensku začali vytvárať mestské a obecné polície na základe zákona č. 546/1991 Zb. o obecnej polícii.

Právne základy samosprávy obcí v SR boli zakotvené v roku 1990 ústavným zákonom č. 294/1990 Zb. Jedným z právnych predpisov, ktoré umožňujú naplňovanie samosprávneho postavenia obcí a miest je zákon SNR z 3. Decembra 1991 č. 564/91 Zb. o obecnej polícii. Tento zákon nadväzuje na zákon SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil obciam a mestám zriadiť si na zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia a iného, svoj poriadkový útvar, obecnú políciu.
MsZ v Trenčianskych Tepliciach svojím uznesením, č. 63/VIII/1991,  zo dňa 14.08.1991 položilo základný kameň zriadenia Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach tým, že schválilo jej štatút.

V prvopočiatkoch mala MsP  4 členov, časom sa počet policajtov rozšíril na súčasných 8 príslušníkov.